Phim tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bác Hồ trong trái tim người lính