Kết quả tuần thứ 3, 4 cuộc thi cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”